Роберт Щелцел: Внимавайте кого слушате за „Южен поток“

"Южен поток"

„Южен поток“

Роберт Алек­сан­дер Щелцел е роден на 25 октом­ври 1968г. във Виена. Изу­ча­вал е исто­рия и поли­ти­че­ски науки във Виен­ския Уни­вер­си­тет, спе­ци­а­ли­зи­рал е меж­ду­на­родна поли­тика и коло­ни­а­лизъм.

От 1996 г. е сътруд­ник в австрийския Пар­ламент, от 2003 г. е в ръко­вод­ството на Ака­деми­ята на Пар­ти­ята на Сво­бо­дата, от 2006 г. до 2009 г. е неин ръко­во­ди­тел. Учре­ди­тел на автрийско-​иракското друже­ство за приятелство.

От 2009 г. е поли­ти­че­ски сътруд­ник на члена на Европе­йския Пар­ламент Евалд Щад­лер, осно­ва­тел и ръко­во­ди­тел на „Европе­йския център за геопо­ли­ти­че­ски ана­лиз” във Виена, осно­ва­тел и лидер на Пар­ти­ята за кон­сер­ва­тивни реформи, бивш ръко­во­ди­тел на Ака­деми­ята на Пар­ти­ята на свободата.

Съорга­ни­за­тор на миси­ите за наблю­де­ние на пре­зи­дент­ските избори в Нагорно-​Карабахската Армен­ска репуб­лика през юли 2012 г. и на рефе­рен­дума в Крим през март 2014 г.

- Ще комен­ти­рате ли визи­тата на Вла­ди­мир Путин в Австрия?

- Аз се надя­вам, че реал­ното съдър­жа­ние и цели на визи­тата са по-​задълбочени от офици­ално обяве­ните.

Пре­зи­дентът Путин познава достатъчно добре Австрия от многото си ски-​ваканции в мина­лото и има тук няколко добри при­я­тели.

Огром­ното мно­зин­ство от австрийския народ изпитва дъл­боко уваже­ние към г-​н Путин и раз­бира добре него­вата поли­тика, насо­чена към въз­ста­но­вя­ване на достойн­ството и ста­бил­но­стта на рус­кия народ.

Сле­до­ва­телно, ние под­крепяме тес­ните връзки между нашите страни и отхвър­ляме опи­тите на тези, които искат да ги раз­ва­лят и компрометират.

- Мислите ли, че „Южен поток” ще бъде реализиран?

- Опре­де­лено да — нужна е дивер­сифи­кация на възмож­но­стите за полу­ча­ване на газ, за да се избегне рискът от него­вата „попътна кражба” от страна на Киев.

Спе­ци­ално нашите страни, първо и преди всичко Бълга­рия, трябва добре да си помисли, дали когато слуша и изпъл­нява инструкци­ите, дадени от САЩ, обслуж­вайки тън­ката про­слойка на поли­ти­че­с­ката кама­рила, не засяга инте­ре­сите на българ­ския народ, който се нуж­дае от отго­ворно и ста­билно пода­ване на енергия през сту­де­ните зимни месеци.

- Каква е пер­спек­ти­вата пред новите държави на тери­то­ри­ята на бившия СССР, от типа на Новорусия?

- Русия няма да влезе в транс­ат­лан­ти­че­ския капан в Юго­източна Украйна и да извърши открита интер­венция, обаче е задължена да помогне на сво­ите руски съо­те­че­стве­ници в бор­бата им срещу воен­но­пре­стъп­ниците и кри­ми­нал­ните пара­во­енни форми­ро­ва­ния, съста­вени от наем­ници на Киев.

Някои сили на Запад се опит­ват отново да спус­нат „желязната завеса” пред Русия, с цел да предот­вра­тят с всички сред­ства евразийското съвместно съще­ству­ване, което ще бъде за всички нас най-​естественото и пло­до­творно раз­ви­тие, налагайки вме­сто него на Европа про­ти­во­есте­стве­ната и все­об­хватна транс­ат­лан­ти­ческа хегемония.

 

Източник: http://rusiadnes.bg

Source Article from http://infobalkani.wordpress.com/2014/07/01/%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA/