Европейската мечта на Украйна скоро ще се превърне в крах

Европейската мечта на Украйна скоро ще се превърне в крах27 юни веро­ятно ще бъде обявен от киев­ските вла­сти, поели управ­ле­ни­ето на стра­ната след анти­кон­сти­туци­онни и насил­ствени действия на нео­фашистки форми­ро­ва­ния, за велика дата в новата исто­рия на Украйна.

Петро Порошенко  подписа ико­номи­че­с­ката част от Спо­ра­зуме­ни­ето за асоци­и­ране с ЕС и най-​после „укра­ин­ската мечта”  се сбъдна. В рам­ките най-​много на няколко месеца обаче смет­ката ще бъде пре­дявена и тя ще бъде доста солена.

Програмата на ЕС за ико­номи­ческа помощ за Украйна е около 11 мили­арда евро. От тях малко над 1,5 мили­арда ще бъдат предо­ста­вени тази година, още тол­кова трябва да бъдат отде­лени от фон­до­вете на ЕС до 2020 г.

Оста­на­лите 8 мили­арда са вклю­чени в меха­низма на финан­си­ране на кон­кретни про­екти по линия на Европе­й­с­ката банка за въз­ста­но­вя­ване и раз­ви­тие и Европе­й­с­ката инве­стици­онна банка.

Реа­ли­за­ци­ята на тези инве­стиции обаче ще зависи пряко от ефек­тив­но­стта на ико­номи­ката на Украйна. Кой, по какви пока­за­тели и кога ще оце­нява ефек­тив­но­стта на една ико­номика в упадък не е ясно.

Окон­ча­тел­ният текст на документа, който е подго­т­вен за подпи­сване в този паме­тен за Украйна ден, все още не е съгла­су­ван.

Въпреки това, вече се знае, че стра­ната ще отвори своя пазар за европе­йс­ките про­дукти и ще поеме задълже­ни­ето да при­веде про­из­вод­ството си в съо­т­вет­ствие с европе­йс­ките стан­дарти. Освен това, Украйна трябва да намали соци­ал­ните помощи и да повиши данъците за насе­ле­ни­ето.

Това озна­чава ико­номи­че­ски крах за пове­чето предпри­я­тия и за всеки отде­лен граж­дани на страната.

Спо­ред експерта от рус­кия Инсти­тут за све­товна ико­номика и меж­ду­на­родни отноше­ния Вла­ди­мир Пан­тин за Европа, раз­бира се, това ще осигури нов голям пазар, какъвто е Украйна.

Що се отнася до самата Украйна, в нача­лото асоци­аци­ята може да донесе дори леко повиша­ване на жиз­не­ния стан­дарт.В сми­съл, че ще се появят нови про­дукти, дори и някои нови тех­но­логии.

„Само след няколко месеца обаче това ще се отрази по най-​катастрофален начин на укра­ин­ската ико­номика. Такова е мне­ни­ето на абсо­лютно всички експерти и всички ико­номи­сти.

Ще започ­нат масови закри­ва­ния на предпри­я­тия. Започ­вайки от леката промиш­ле­ност и завършвайки с теж­ката промиш­ле­ност, мета­лурги­ята и т.н. Може да се оча­ква, че още през есента Украйна ще пожъне най-​тежките пло­дове на „европе­й­с­ката си мечта”.

И не е слу­чайно, че именно сега, през след­ващите сед­мици, укра­ин­ските вла­сти искат как­вото и да става да при­клю­чат с непо­кор­ния Юго­изток.

За да може след това недо­вол­ството, което ще пре­диз­ви­кат послед­стви­ята от това подпи­сване, да може да бъде поту­шено, без то да се наслагва върху сегаш­ните тежки про­блеми в юго­източ­ните реги­они”, казва Пантин.

Спо­ред някои социо­лози ради­кални ико­номи­че­ски реформи се пра­вят най-​добре именно в моменти на соци­ални ката­клизми, когато стреми­телно пада стан­дартът на живот на отдел­ния човек — тогава обед­ня­ва­нето се възпри­ема като по-​малкото зло.

Срещу това доста екзо­тично и дори — цинично обяс­не­ние, пове­чето експерти са песи­ми­стично настро­ени и прогно­зи­рат масови народни въл­не­ния в цялата страна. Те ще започ­нат в момента, когато укра­инците осъз­наят, че за поре­ден път са ги измамили.

Съдейки по потис­кащото състо­я­ние на ико­номи­че­с­ката и поли­ти­че­с­ката обста­новка в днешна Украйна, за съжа­ле­ние няма да се наложи дълго да се чака този кри­ти­чен момент.

 

Автор „Русия днес“

Източник: http://rusiadnes.bg

Source Article from http://infobalkani.wordpress.com/2014/06/29/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D1%89/