Стоте дни на Крим в Русия

Стоте дни на Крим в РусияКримчани се гордеят, че са станали част от силна и мощна страна

Гла­су­вайки масово на рефе­рен­дума на 16 март т. г. за при­съе­ди­ня­ване към РФ, жите­лите на Крим рязко проме­ниха съд­бата си.

Времето минава, а с него сти­хват еуфо­ри­ята, поздра­ви­тел­ните речи, праз­нич­ните салюти и Крим постепенно се учи да живее по новому, по рус­ките стан­дарти, отбе­лязва РИА „Ново­сти”.

Това, което вед­нага се вижда, е огром­ната вълна на пат­ри­о­тизъм: рус­кото знаме се вее не само на офици­ални места, но и по колите, по бал­ко­ните на домовете.

И. д. гла­вата на Репуб­лика Крим Сергей Аксьо­нов при­знава, че за 100- ​те дни е имало и успехи, и про­блеми.

Послед­ните като че ли над­де­ля­ват засега, което е нормално, защото Крим е едва в нача­лото на пътя към пре­връща­нето му в образцов и само­сто­я­те­лен регион на РФ.

По думите на ръко­во­ди­теля на Държав­ния съвет на репуб­ли­ката Вла­ди­мир Кон­стан­ти­нов в състава на Русия Крим е полу­чил нови пъл­номощия, за които докато е бил в Украйна дори не е можел да меч­тае — мест­ният пар­ламент вече има зако­но­да­телни функции.

„Имам усеща­нето, че само за три месеца ние изжи­вяхме цял един живот. Пери­одът беше инте­ре­сен и динами­чен.

Изграж­даме нови парт­ньор­ски отноше­ния с феде­рал­ния център, по новому възпри­емаме роди­ната си, стра­ната — каза пред жур­на­ли­сти Вла­ди­мир Кон­стан­ти­нов. — Ние чув­стваме огром­ната брат­ска под­крепа и безпреце­дент­ната помощ от страна на рус­ките реги­они, брат­ското рамо. Гор­деем се, че ста­на­хме част от силна и мощна страна”.

За изми­на­лите сто дни крим­ската пар­ламен­тарна делегация е посе­тила 10 реги­она на РФ, подпи­сани са 4 меж­ду­пар­ламен­тарни спо­ра­зуме­ния и още пет са в процес на раз­ра­ботка.

Вла­ди­мир Кон­стан­ти­нов е убе­ден, че времен­ните труд­но­сти на пре­ход­ния период са нищо в срав­не­ние с бедата, която би застиг­нала жите­лите на Крим, ако бяха оста­нали в Украйна. След изми­на­лите сто дни кри­мчани са убе­дени, че изборът им е бил пра­ви­лен.

„Така успяхме да опа­зим благо­дат­ния край от вой­ната, без­ре­диците и наси­ли­ето”, отбе­ляза Константинов.

Крим е вече в руб­ле­вата зона, рабо­тят данъч­ните органи, хазната — това са част от резул­та­тите засега, и това не можехме дори да си го пред­ста­вим на старта, отбе­ляза мини­стърът по работа с Крим Олег Саве­лиев, цити­ран от РИА „Ново­сти”.

Сред стра­теги­че­с­ките задачи той посочва разши­ря­ва­нето на рам­ките на курорт­ния сезон за сметка на есенно-​зимния период, реша­ва­нето на про­блемите с енергий­ната сигур­ност, водо­снаб­дя­ва­нето, ути­ли­за­ци­ята на твър­дите битови отпадъци.

Съвет­ни­кът на и.д. гла­вата на репуб­ли­ката Рустам Темирга­лиев напомня, че клю­чова задача пред новия субект на РФ е било да оце­лее в слож­ните усло­вия, когато Украйна е изклю­чила тока, бло­ки­рала е системата на елек­трон­ните разплаща­ния и Северо-​Кримския канал.

Но Репуб­лика Крим благопо­лучно е пре­одо­ляла тези препят­ствия. По думите на Темирга­лиев сега не бива да „се оглеж­даме назад, а да гра­дим нови пла­нове, за да оправ­даем дове­ри­ето, ока­зано ни от ръко­вод­ството на Русия, както и надеж­дите на кри­мчани”.

Спо­ред него новите задачи пред репуб­ли­ката са форми­ране на нова струк­тура на санаторно-​курортния комплекс, пре­ори­ен­ти­ране на про­дукци­ята на крим­ските предпри­я­тия от укра­ин­ските пазари към вътреш­ните пазари на Русия и на Юго­източна Азия.

Осо­бено внима­ние трябва да бъде отде­лено на раз­ви­ти­ето на сел­ското стопан­ство, убе­ден е Темирга­лиев, осо­бено що се отнася до въз­ста­но­вя­ване про­из­вод­ството на костил­кови пло­дове и ефир­но­мас­ло­дайни кул­тури, които напълно са загу­бени в Крим и заради без­ха­бе­ри­ето на укра­ин­ските власти.

 

Автор „Русия днес“

Източник: http://rusiadnes.bg

Source Article from http://infobalkani.wordpress.com/2014/06/28/%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC-%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F/