Философията на консерватизма дава отговори на актуални въпроси

Философията на консерватизма дава отговори на актуални въпросиНов алманах ще помага на руските чиновници да се ориентират защо Русия отказва да приеме всички правила на Европа и търси свой път за развитие

Излезе пър­вият брой на алма­нах, посве­тен на прак­ти­че­ското при­лагане на кон­сер­ва­тив­ната фило­софия. Изда­ни­ето наре­чено „Тет­радки по кон­сер­ва­тизъм”, е дело на фонда „Инсти­тут за социално-​икономически и поли­ти­че­ски изслед­ва­ния” (ИСИПИ), огла­вя­ван от Дмит­рий Бадов­ски.

Скоро тет­рад­ката ще бъде разпра­тена във вла­сто­вите органи, водещите вузове в стра­ната и реги­о­нал­ните адми­ни­страции, съобщава в. „Изве­стия”. В пър­вия брой на „Тет­рад­ката” е пуб­ли­ку­вана сте­нограмата от семи­нара на Общо­рус­кия наро­ден фронт (ОНФ) през фев­ру­ари т. г. на тема „Базо­вите цен­но­сти на кон­сер­ва­тизма”.

В алма­наха са вклю­чени изказва­ни­ята на начал­ника на управ­ле­ни­ето по вътрешна поли­тика в пре­зи­дент­ството Олег Моро­зов, глав­ния редак­тор на агенция „Русия днес” Дмит­рий Кисе­льов, съвет­ника на пре­зи­дента на РФ Сергей Гла­зев, пред­се­да­теля на коми­тета по обра­зо­ва­нето на Думата Вяче­слав Нико­нов и други експерти, които са пред­ста­вили своя поглед върху основ­ните цен­но­сти на кон­сер­ва­тизма и позици­о­ни­ра­нето на тази идео­логия в информаци­он­ното пространство.

Целта на изда­ни­ето е обос­но­вана в предго­вора към пър­вия брой: „Осо­бе­ност и същ­ност на кон­сер­ва­тив­ната позиция, заявена през 2013 г. в ежегод­ното обръще­ние на пре­зи­дента на РФ Вла­ди­мир Путин към Феде­рал­ното събра­ние, е ней­ният неидео­логи­зи­ран и праг­ма­ти­чен харак­тер.

Поради това не е слу­чайно завръща­нето към наслед­ството на Нико­лай Бер­дяев. Сми­сълът на кон­сер­ва­тизма спо­ред тео­ри­ята на Бер­дяев е не в това, че той препят­ства движе­ни­ето напред и нагоре, а в това, че препят­ства движе­ни­ето назад и надолу към тъм­ни­ната на хаоса. Препят­ства въз­връща­нето към състо­я­ни­ето, пред­ше­стващо обра­зу­ва­нето на държа­вите и кул­ту­рите.

Напро­тив — твърде често в исто­ри­ята именно ради­кал­ното рево­люци­онно движе­ние напред реално се е оказ­вало движе­ние назад, водело е до рухване на кул­тур­ните цен­но­сти, до циви­ли­зици­онна катастрофа”.

По думите на ръко­во­ди­теля на ИСИПИ Дмит­рий Бадов­ски целта на кон­сер­ва­тив­ното изда­ние е да даде една ретро­спек­тива на кон­сер­ва­тив­ната мисъл, да се превърне в ана­ли­тична лабо­ра­то­рия и три­буна на мнения.

Алма­на­хът ще излиза пери­о­дично на триме­се­чие, т.е. през тази година ще изля­зат 23 „Тет­радки”. След­ващото изда­ние ще е посве­тено на резул­та­тите от Бер­дя­ев­ските чете­ния, про­ве­дени през май т. г. от ИСИПИ с уча­сти­ето на учени, поли­то­лози, фило­софи, пред­ста­ви­тели на водещите вузове.

Тре­тият брой на алма­наха ще е посве­тен на Крим. По думите на Бадов­ски в него ще бъдат разгле­дани въпроси от исто­ри­ята на полу­ост­рова, какво е Крим за съвременна Русия, Крим като финал на пост­съвет­кия етап в раз­ви­ти­ето на стра­ната и на целия свят, ще бъдат засегнати теми, свър­зани с реакци­ята на обще­ството на при­съе­ди­ня­ва­нето на Крим към Русия и раз­ви­ти­ето на ситуацията.

Броят, който веро­ятно ще бъде пред­ста­вен в нача­лото на идната година, ще е посве­тен на преми­ята на името на Бер­дяев „Наслед­ството на рус­ката мисъл”, раз­казва Бадов­ски. Награ­дата ще се при­съжда за тео­ре­тични раз­ра­ботки както на утвър­дени учени, така и на сту­денти и аспи­ранти. Един цял брой на алма­наха ще пред­стави всички най-​добри научни раз­ра­ботки, под­брани от спе­ци­ално жури.

С под­крепата на фонда, освен алма­наха, вече действат две интер­нет изда­ния по темата: сайтът „Рус­ская idea” — за рус­ката поли­ти­ческа кон­сер­ва­тивна мисъл, и пор­талът „Рус­ский консерватизм”.

В. „Изве­стия” напомня, че по-​рано сътруд­ниците на кремъл­ските управ­ле­ния по вътрешна поли­тика и обще­ствени про­екти — от начал­ниците до кон­сул­тан­тите — са били задължени да се запо­зна­ват с твор­бите на пред­ста­ви­те­лите на рус­кия кон­сер­ва­тизъм: Бер­дяев, Илин, Тихоми­ров и Дани­лев­ски, както и на бри­тан­ския консерватизъм.

В разго­вор с коре­спон­дент на изда­ни­ето „Ридус” фило­софът и поли­то­лог Борис Меж­уев отбе­лязва, че семи­на­рите ще са от полза за чинов­ниците: „Посто­янно се сблъскваме с про­блема за неотъж­де­ствя­ване на Русия и Европа. Това е про­блем, който Русия е при­ну­дена да решава и най-​вече става дума за чинов­ниците.

Те са хора, които непрекъс­нато си зада­ват въпроси от типа: „Защо не подпи­сваме тре­тия енергиен пакет?”, „Защо трябва да запа­зим суве­ре­ни­тета си върху нашите енерго­ре­сурси?”, „Защо про­сто не подпишем всички европе­йски харти, енерго­па­кети, всички дого­вори и про­сто не преми­нем на европе­йс­ките стан­дарти?”, „Защо меж­ду­временно при­емаме мора­то­ри­ума върху смърт­ното нака­за­ние?”, „Какъв е соб­стве­ният път на Русия?”.

В рус­ката фило­софия има отго­вори на всички тези въпроси”.

 

Автор „Русия днес“

Източник: http://rusiadnes.bg

Source Article from http://infobalkani.wordpress.com/2014/06/25/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82/