Федералната служба за сигурност поръча „Светляк“

 

"Светляк"

„Светляк“

Феде­рал­ната служба за сигур­ност (ФСС) на Русия разпо­ложи на сайта за държавни поръчки- поръчка за стро­и­тел­ство и доставка на гра­нични военни катери от про­екта 10410 „Свет­ляк”.

Пла­ни­рано е за закупу­ва­нето на кате­рите да бъдат изхар­чени 1,375 млрд. рубли.

Те ще бъдат доста­вени в една от войско­вите части на служ­бата не по-​късно от 1 декем­ври след­ващата година.

Със стро­и­тел­ство на кораби от про­екта „Свет­ляк” в Русия се занима­ват три предпри­я­тия — „Восто­чм­ная верф” (Вла­ди­во­сток), „Алмаз” (Санкт Петер­бург) и Яро­слав­ският кора­бо­стро­и­те­лен завод.

Най-​вероятно с поръч­ката за ФСС ще се заеме „Алмаз”, на доко­вете на който сега се намира един недо­строен военен катер от про­екта 10410 със завод­ски номер 312.

Водо­изме­ства­нето на кате­рите от про­екта „Свет­ляк” е 375 тона при дължина 49,5, ширина 9,2 и газене 2,5 метра.

Кора­бите раз­ви­ват ско­рост до 30 възела, а дале­чи­ната на хода им е 2,2 хил. мор­ски мили.

Военните кораби са въоръжени с арти­ле­рийски уста­новки АК-​630М и АК-​176 с кали­бър съо­т­ветно 30 и 76 мм.

Имат и по два торпедни апа­рата ОТА-​40А-​2 с кали­бър 400 мм.

 

Източник: http://rusiadnes.bg

Source Article from http://infobalkani.wordpress.com/2014/05/31/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A/